Kezelések, Szûrések

Anyajegy
Aranyér, végbél
Benõtt köröm
Bõrsebészet
Esperal beültetés
Hegesedett bõrfelületek
Lábszárfekély
Psoriasis
Szemölcsök
Visszér

Elõjegyzés, információ:
+36-1-489-3168

Rólunk

Dr. Kálló Antal önéletrajza | Tudományos életrajz | Dolgozatok és Publikációk

 

Önéletrajz

1935. november 22-én születtem Szegeden. Budapesten folytatott iskolai tanulmányok és általános gimnáziumi érettségi után a Budapesti Orvostudományi Egyetemen szereztem diplomát az általános orvosi karon 1960-ban "cum laude ". Az egyetemi évek alatt az Orvosfizikai Intézet tudományos diákkörében tevékenykedtem, mint diákköri tag, majd mint az intézet demonstrátora.
Az egyetem elvégzése után a Nagykanizsai Városi Kórház általános sebészeti osztályán dolgoztam, mint segédorvos egy évet. A Szegedi Városi Kórház általános sebészeti osztályán fél évet töltöttem, majd kinevezést kaptam a Szegedi Orvostudományi Egyetem II. sz. Sebészeti Klinikáján, mint klinikai orvos. Ugyanitt 1964-ben osztályvezetõ tanársegédi beosztást kaptam. Részt vettem az egyetemi oktatásban két évig, mint tanulmányi felelõs. Vezettem a klinikán belül az intenzív terápiás osztályt, az általános sebészeti - majd a neurochirurgiai és neurotraumatologiai osztályt. A klinika tudományos profiljának megfelelõen neurotraumatologiai, neurochirurgiai jártasságot szereztem. Harmadmagammal láttuk el a klinika anaesthesiologiai szolgálatát.
1965-ben általános sebészetbõl jeles eredménnyel szakvizsgát tettem. 1967-ben baleseti sebészetbõl vizsgáztam jeles eredménnyel. Az Orvostovábbképzõ Intézet ill. Országos Szakorvosképesítõ Vizsgabizottság szervezésében az anaesthesiologiai alapfogalmak tárgykörébõl tettem eredményes vizsgát, mely önálló anaesthesiologiai munka végzésére jogosít. 1972 júniusában középfokú nyelvvizsgát tettem angol nyelvbõl.
Az egyetemi tanulmányok mellett és azt követõen oktató - nevelõmunkában rendszeresen vettem részt. A Szegedi Orvosegyetem klinikai évei alatt az orvos továbbképzésben való részvétel mellett az Egészségügyi Szakiskola sebész elõadója és szaktanácsadója voltam. 1973.-tól a Semmelweis Kórházban vettem részt az orvosképzésben, III.-IV. éves orvostanhallgatók sebészeti gyakorlatát vezettem. Sebészeti tárgyú elõadásokat ápolónõi és mûtõasszisztensi tanfolyamon rendszeresen tartottam.
A szakképesítésemhez szükséges gyakorlati évek alatt az alábbi ösztöndíjas és továbbképzõ jellegû tanfolyamokon vettem részt.
1964.-ben Pozsonyi Orvosegyetem / Csehszlovákia / Plasztikai Sebészeti Klinikáján
két hónapig.
1965.-ben Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet két hónap.
1965.-ben transfuziós tanfolyam és klinikai farmakológia tárgykörû tanfolyam.
1966.-ban anaesthesiologiai tanfolyam három hónap.
 
1970. októberétõl egy év idõtartamra mint hivatalos kiküldött kaptam megbízást a magyar állam által szervezett és támogatott Sanaá-i / Észak-Jemen / Sebészeti és Baleseti Kórház szakmai vezetésére. Szolgálatom egy éve alatt a Jemenben folyó polgárháború során mint az egyetlen baleseti sebészetre specializált kórház sokszor igen nehéz körülmények között közmegelégedésre láttuk el a munkát. Kiküldetésem befejezésekor kitüntetést kaptam a Jemeni egészségügyi minisztertõl.
 
A Szegedi Orvosegyetemi évek alatt részt vállalva a klinika tudományos munkájában, postoperatív szondatáplálás és neurotraumatologiai munkánkról tudományos ülésen számoltunk be. A Semmelweis Kórház II. sz. sebészeti osztályán a iatrogén ártalmak, valamint az alsó végtag perforáló vénái és szerepük tárgykörében jelent meg dolgozatom és közremûködtem a lyophyl bõr elõállítás és transplantatio témájával kapcsolatos munkában. A Semmelweis kórház I. sz. sebészeti osztályán choledochoscopiás modellkisérletek, intraop. epeút mérések témájában publikáltam.
1970. évben kétszer hathetes tanulmányúton Washington Jefferson Memorial Hospital-ban és Toronto Central Hospital-ban jártam.
Nyelvismeretem:
Angol középfok / állami nyelvvizsgával /, német középfok,
Kommunikáció szintjén arab nyelv. Kevés orosz.
ICFMG szakmai vizsga angol nyelven.
 
Aktív sporttevékenységemet, mint hegymászó, 1985-ben a második magyar Himalája expedíción való részvétel után fejezetem be.
 
Érdeklõdésem a társadalmi és politikai kérdések iránt indított filozófia és esztétika szakon esti egyetemen folytatott tanulmányok, államvizsga teljesítésére. Itt jegyzem meg, hogy sem meggyõzõdésbõl, sem más indíttatással soha nem vettem részt politikai munkában - Eü. dolgozók szakszervezeti tagságán kívül - semmilyen szervezetnek nem voltam tagja.
 
Semmelweis kórházi mûködésem során a Magyar Vöröskereszt Megyei Elnökség tagjaként a donorszervezéssel foglalkoztam.
 
A Magyar Természetbarát Szövetségben mint bizottsági tag fejtettem ki társadalmi munkát, ugyancsak társadalmi munkában láttam el több hegymászó klub esetenként szükséges sportorvosi tennivalóit.
 
1980.-óta dolgozom a Jahn Ferenc Kórház sebészeti osztályán. A kórház Közalkalmazotti Tanácsának megalakulásától nyugállományba vonulásomig voltam elnöke.
 
1981.-ben nõsültem, 1981. 1983. 1984. években születtek fiúgyermekeim.
 
Negyven évet meghaladó sebészi, orvosi mûködésem során mindvégig sebészeti osztályon dolgoztam, ennek során cca. 11000 sebészeti mûtétet végeztem önállóan, asszisztenciák ennek a számnak cca. háromszorosát teszik ki. Mindvégig, mint oktató is dolgoztam: Orvosegyetemi, Eü. Szakiskolai, mûtõsnõi, mûtõsegédi tanfolyamokon és ápolónõképzésben mint szaktanácsadó és elõadó tevékenykedtem.
 
Jelen munkahelyemen elsõk között szervezett Cryo sebészeti, LASER sebészeti és proctilógiai szakambulanciák szervezésében vettem részt. A szakambulanciák 1990-ig  megszüntetésükig igen eredményesen müködtek.
Folytatva elõzõ munkahelyemen végzett epeútsebészeti munkásságomat, jelen munkahelyemen az Oddi sphincter, és epeútpassage sebészeti vonatkozásainak izotóp technika segítségével való vizsgálatát, utánvizsgálatát folytattuk.
Orvosi munkám elsõ húsz évében kiváló mesterek mellett dolgozva, számos tanulmányúttal úgy vélem kellõ jártasságot szereztem a sebészet különféle szakterületeinek korszerû mûvelésére. A Jahn Ferenc Kórház megalakulásában kezdettõl közremûködve jelentõs szervezési feladatok megoldása jelentett újat. Mindvégig igényem volt a mindennapi "rutin " feladatok kellõ szintû ellátása mellett a szakmámat kreatív módon, produktívan is mûvelni, e téren elért eredményekre a teljesség igénye nélkül utalnak a mellékletek dokumentumai.
1994-ben szerveztem meg kettõ ambuláns sebészeti ellátással foglalkozó rendelõmet, ahol Laser sebészeti, cryosebészeti, ambuláns proctológiai ellátást vállalkozóként folytatok.
2005. február hónapban nyugállományba vonulásom után eseti szerzõdésekkel dolgoztam tovább a Jahn Ferenc Dél-pesti kórház sebészeti osztályának kötelékében a proctológiai szakambulancián, sebészeti járó beteg rendelésen.
A Jahn Ferenc Kórház munkájában kezdettõl fogva sebészként vettem részt, mind a mai napig örömmel tölt el, hogy az egészségügy nehéz és egyre nehezebb viszonyai között biztonsággal és szakmai igényességgel kiválóan vezetett intézmény munkájának részese lehetek. 2007 juliusában Gerõ Gábor Fõigazgató Úr határozatlan ideig együttmûködõi, segítõi jogviszony keretében tette lehetõvé számomra a kórház kötelékében végzendõ további szakmai munkámat.

 

Tudományos életrajz

A Budapesti Orvostudományi Egyetemen folytatott tanulmányokkal egy idõben a harmadik évfolyamtól kezdõdõen az Orvosfizikai Intézet tudományos diákkörének a munkájában vettem részt. Kristályfizikával foglalkoztunk és radioaktív izotópokkal végzett anyagcsere vizsgálatok metodikáját tanulmányoztuk. Ezt követõen az intézet munkájában és az oktatásban mint demonstrátor vettem részt.
Elsõ munkahelyem, a Nagykanizsa Városi Kórház sebészeti osztályán a klinikai beteganyag tudományos feldolgozásában, utánvizsgálataiban vettem részt. A sebészeti osztály munkacsoportja több száz Billroth I. típusú gyomormûtét és gyomorperforatio miatt operált beteg utánvizsgálatait végezte el 1960-61. évben.
 
1962.-tõl Szegeden dolgoztam sebészeti munkakörben, átmenetileg a Városi Kórház sebészeti osztályán, majd a Szegedi Orvostudományi Egyetem II. sz. Sebészeti Klinikáján. A kórházban töltött rövid szolgálati idõ alatt az osztály több éves beteganyagát vizsgáltuk át a sebészeti fertõzések, hospitalizmus szempontjából. Bakteriologiai és statisztikai vizsgálatokat mi másodorvosok közösen végeztük, az osztályvezetõ számolt be 0,5% körüli igen kedvezõ fertõzési arányunkról. Tudományos igénnyel szervezett és a sebészeti hygienia igényeit mind jobban megközelítõ osztályszervezésben, ennek bakteriologiai ellenõrzésében, ill. statisztikai értékelésében szereztem tapasztalatokat.
A Szegedi Orvostudományi Egyetem II. sz. Sebészeti Klinikáján - bár a Klinikai profilja inkább a gyakorlatnak kedvezett - az oktató munkában való részvétel mellett az alábbi témákkal kapcsolatos tudományos munkákban vettem részt 1962-66-ig:
Klinikánk az elsõ között szerezte meg az intensív therápiás postoperatív részleget. A többi között a postoperatív táplálás, illetve ellátás kérdésével foglalkoztam. Klinikai pharmacologiai vizsgálatokkal, Sygmamycin és Viadril G alkalmazásával kapcsolatos munkánkról a Nemzeti Traumatológiai Kongresszuson és a "Spectrum "-ban számoltunk be.
 
A "Sebészeti Propedeutikai " címû egyetemi jegyzet két kiadásának összeállításában és sajtó alá rendezésében, mint a Klinika tanulmányi felelõse mûködtem közre. Az egyetemi oktatásban mindvégig, mint gyakorlatvezetõ, két éven át tanulmányi felelõsként vettem részt. A Kossuth Zsuzsanna Ápolónõképzõ Intézet oktatója, majd sebész szaktanácsadója voltam.
 
1966-tól 1980-ig dolgoztam a Semmelweis Kórházban. A II. sz. Sebészeti Osztály Endokrin Sebészeti Részlegének tudományos munkájában mûködtem közre, hypophysalt halhypophysis transplantatio, lyophylisalt hypophysis és borjú hypophysis transplantatio kérdéseit, mint az Akadémia által támogatott témát Dr. Kubányi Endre professzor vezetéséve tanulmányoztam.
Az osztály munkaközössége állított elõ elõször transplantatiora alkalmas lyophylisalt bõrt. Ennek elõállítási technológiáját és kipróbálását a Kún utcai Kórház égési osztályával közösen és a Philaxia Laboratóriumával végeztük.
 
Iatrogen ártalmak témájában önálló dolgozatom jelent meg.
 
Az I. sz. Sebészeti Osztályon az alsó végtat vénás keringése, a perforáló vénák szerepe ulcus crurisban kérdésével foglalkoztam.
 
Az osztály fõ tudományos profiljának megfelelõen fõleg az intraoperatív choledochoscopia, choledochofiberoscopia és telecholangiographia kérdésével foglalkoztam. Elsõként alkalmaztunk az országban fiberoscopiát az intraoperatív epeút diagnoszikában. Ezen gyakorlati munkánk utánvizsgálatait és tudományos értékelését végeztem el Dr. Hüttl professzor úr vezetésével.
Osztályunkon kiterjedten alkalmaztuk az NZSKA-60, UKL-60 és IKZS-8 gépeket. Alkalmazásukkal szerzett tapasztalatainkról sebész kongresszuson számoltunk be.
1980-tól a Jahn Ferenc Kórház-Rendelõintézet Sebészeti osztályán dolgozom.
Az osztály fõ profiljának megfelelõen a gastroenterologia témakörében folyó tudományos munkának vagyok részese. HIDA vizsgálat szerepe a sphincter Oddi sclerosis klinikumában tárgykörben publikáltunk.
Új terápiás eljárást dolgoztam ki a hasüregi pseudomyxomák sebészi kezelésére, ennek eredményérõl tartottam elõadást a Budapesti Nemzetközi Onkológiai Kongresszuson 1986-ban.
Az 1985-óta bevezetett krio-sebészeti módszerek tudományos értékelésében és kidolgozásában tevékenykedtem, ezen módszer proctologiai alkalmazásában tevékenységünk úttörõnek számított országos viszonylatban.
A CO2 LASER sebészeti alkalmazásának és bevezetésének kimunkálása során az irhalebeny készítésre teljesen új technikai módszert dolgoztam ki. A rectum tumorok localis kezelésében ugyancsak alapvetõen újak az általunk alkalmazott Laser-sebészeti módszerek.
Krio-sebészeti eljárásaink közül a stomacarcinomák krio-kezelésében szerzett megfigyeléseket és eredményeket ugyancsak jelentõsnek tartom.
Stoma gondozási tevékenységünk körében stomacarcinomák krio-kezelése több éves, tünetmentes idõszakot eredményezett (15.). Ugyancsak jelentõsnek tûnnek az inoperabilis rectum tumoros betegek krio-sebészeti gondozásának eredményei.
1980-92 évek szakmai munkájából az alábbi témákban elért eredményeket, új eljárásokat és megfigyeléseket legyen szabad kiemelnem:
Irhalebeny készítés, Laser technikájának kidolgozása (23.)
Pseudomyxoma kezelésre kidolgozott új, komplex kezelési módszer / Ezzel a módszerrel kezelt és gondozott valamennyi beteg - akiket incurabilisnak minõsítettek - 6-10 év után is tünetmentes. A pseudomyxoma mütét utáni utókezelésében alkalmazott intraperitonealis chemotherapiáról elsõnek számoltunk be.(16. 26)
Új mûtéti eljárás a recidív hasfali sérvek kezelésére praeperitonealis irhalebeny beültetéssel (18.).Elsõként mutattunk rá a feszülés mentes technika fontosságára.
CO2 Laser alkalmazása recidív, benõtt köröm kezelésére (22. 23. ).
Lágyrész sarcoma komplex sebészi kezelése ( 25. ).
Sarcoma metamorfozis megfigyelése 12 évig életben tartott betegen ( 21.).
Szakmai munkásságom fenti öt témában kidolgozott teljesen új ajánlási, illetve megfigyelési, nemcsak a prioritás miatt emelhetõk ki, hanem azért is, mert azok helyességét mind az idõ, mind a szakmai fogadtatás és utánvizsgálatok igazolták.
Általam kifejlesztett és gyártott CRYO készüléket a Kórháztechnikai Intézet egészségügyi felhasználás céljára alkalmasnak minõsitette 2000 évben. A készülék egyszerüsége és rendkivüli olcsósága miatt a gyakorlatban jól bevált.
A teljesség igénye nélkül összeállított irodalomjegyzékben ezt a fenti öt témát tartom csupán jelentõsnek, a többi publicatio nem tartalmaz maradandó értéket.
1994-ben alapitott kettõ ambuláns rendelõmben 11 év alatt - többek között - 2220 beteg cryo kezelését végeztem. A kezelés tapasztalairól 2006 decemberében a Magyar Dermatológiai Társulat Naggyûlésén számoltam be.
Ambuláns rendelõim sclerotherapiás tevékenysége kapcsán két továbbképzõ elõadás tartására kaptam felkérést a Phlebologusok és Sclerotizálók Klubja szervezésében.
Sclerotherapia, phlebologia témájában két további ismeretterjesztõ publikaciom jelent meg 2006, 2007 években.

 

Dolgozatok és Publikációk

1. Kálló A.: Sygmamicinnel szerzett tapasztalataink. / Spectrum 1962. Pfizer kiadvány./
 
2. Kálló A.: Syncumarral szerzett tapasztalataink / Spectrum 1964. /
 
3. Endõri J., Kálló A.: Szondatáplálás a postoperatív szakban. / Szegedi Orvosegyetem II. sz. Sebészeti Klinika 10 éves jubileumán rendezett tudományos ülésen tartott elõadás 1964. /
 
4. Endrõdi J., Kálló A.: Viadril G alkalmazása a neurotraumatologaia anaesthesiában. / Nemzetközi Traumatologiai Kongresszuson tartott elõadás. 1966. /
 
5. Kálló A.: Néhány, a gyógyítással kapcsolatos ártalom tanulságos esete / Pest-megyei Orvosnapok Tudományos Közleményei. 1968. /
 
6. Kálló A., Hüttl T.: Gastrointestinalis gépi varratokkal szerzett tapasztalataink. / Gépi varratok symposionon elhangzott elõadás 1972. /
 
7. Kálló A.: Az alsó végtag perforáló vénái és szerepük a venosus lábszárfekély sebészi kezelésében. / VI. Pest-megyei Orvosnapok Tudományos Közleménye 1973. /
 
8. Kálló A.: A megakolon sebészi jelentõsége. / Semmelweis Kórház tudományos közleményei. 1973. /
 
9. Kálló A., Pogány Cs.: Choledochoscopia szerepe kõ miatt végzett epeút mûtétében. / VII. Pest megyei Orvosnapok Tudományos Közleménye. 1975. /
 
10. Kálló A.: Tracheomalatiaval szövõdött göbös golyva. / Magyar Sebésztársaság Nagygyûlése, Debrecen. 1976. /
 
11. Kálló A.: Choledochodiametria. / Magyar Sebész Társaság 1976 májusi tudományos ülésén elhangzott elõadás. /
 
12. Kálló A.: Choledochoscopia és kõeltávolítás begyakorlása modellkísérletben. / VIII. Pest-megyei Orvos-Gyógyszerész napok Tudományos közleményeibõl. 1978. /
 
13. Kálló A., Ecsedi G., Hüttl T.: Cholangioscopiás modellkísérletek. / Korányi Sándor Társaság Évkönyve. 1977. /
 
14. Kálló A., Wintsche Zs., Benyó Il, Fornet B.: HIDA vizsgálat szerepe a sphincter Oddi sclerosis diagnosztikájában és klinikumában. / Magyar Gastroenterologai Társaság Naggyûlése. 1986. /
 
15. Kálló A.: Kryosebészeti tapasztalataink. / Csehszlovák Kryosebészeti Társaság Naggyûlése. 1985., videofilm./
 
16. Kálló A., Kálló S.: The surgery and intraperitonic infusion treatment of pseudomixoma. / 14th International Cancer Congress. 1986. /
Kálló A.: Praeperitonealis irhalebeny beültetés recidív sérvek megoldására. / Jahn Ferenc Kórház Jubileumi Tudományos Ülésen bemutatott videofilm. 1986. /
 
17. Kálló A., Sándor I.: Midifizierte dermalappen - plastic zur behandlung redidivierender Bauchwandbruche. / Deutsche Gesellschaft für Plastische und Wiederherschtellungs chirurgie e.v. 1987. / 5. Jahrestagung, Frankfurt am Main. /
 
18. Kálló A., Wintsche Zs., Benyó I.: Die Rolle der HIDA untersuchung im Klinikum der Oddi Sphinctersclerose. / 20.Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Gastroenterologie. 1987., Salzburg. /
 
19. Kálló A., Benyó I., Wintsche Zs.: HIDA vizsgálat szerepe az Oddi sphincter sclerosis sebészi kezelésében és postoperatív utánvizsgálatában. / Magyar Gastroenterologiai Társaság Naggyûlése. 1990. /
 
20. Kálló A., Eckschmidt M.: Tumor metamorphosis in metastatic fibrosarcoma. / European Society of Surgical Oncology. Workshop on "Surgery of locoregional and distant metastases.". 1990./
 
21. Kálló A.: CO2 Laser alkalmazása irhalebeny képzésre és benõtt köröm kezelésére. / Magyar Sebész Társaság Naggyûlése. 1990., videofilm. /
 
22. Kálló A.: The Clinical Application of CO2 Laser for forming corium graft and treating ingrown nail. / SPIE Nemzetközi Kongresszusa, Lasers and Optics in medicine. Budapest. 1991. /
 
23. Kálló A., Benyó I., Kisfalvi Cs., Nagy P.: CO2 Laser szerepe a septicus bõrhiányok mûtéti kezelésében. / Magyar Sebész Társaság 47. Kongresszusa, Debrecen. 1992. /
 
24. Kálló A., Benyó I., Kisfalvi Cs.: Lágyrész eredetû sarcomák komplex kezelése. / Magyar Sebész Társaság 47. Kongresszusa, Debrecen. 1992. /
 
25. Kálló A.: A pseudomyxoma peritonei multiviscellaris komlex therapiája. / Magyar Sebész Társaság Kongresszusa, Debrecen. 1992. /
 
26. Kálló A.: Lágyrész eredetû sarcomák komplex kezelése. / A 200 éves Szent Rókus Kórház Jubileumi Évfordulóján rendezett tudományos ülés. 1998.május 28. /
 
27. Kálló A.: CO2 Laser szerepe a recidív hasfali sérvek praeperitonealis irhaplasztikai megoldásában. / IV. Nemzeti Orvosi Laser Kongresszus. 1998. október 22. /
 
28. Kálló A.: Néhány szubjektiv gondolat a sclerotherapiáról. /Phlebologusok és Szklerotizálók Klubja 2005 oktober Budapest/.
 
29. Kálló A.: A kültakaró elváltozásainak cryo sebészeti kezelésérõl /Magyar Dermatológiai Társulat 79. Naggyûlése 2006. december 14-16./
 
30. Kálló A.: A saját pénzen vásárolt betegség. /Egészségére 2007 junius/
 
31. Kálló A.: Visszérkezelés. /Egészségére 2006 tavasz./
 
32. Kálló A.: Tizenkét praktikus tanács a vénák megóvására. Visszérkezelés./Szentendrei Kurir 2007 julius/

Esperal, Anyajegy, Bõrsebészet

made by step2design 2008